Záruční a smluvní podmínky

Záruční podmínky

Tento dokument představuje souhrn informací o záručních podmínkách

Práva odběratele a povinnosti dodavatele v souvislosti se zárukou na dodané stroje a zařízení budou omezeny na práva a povinnosti výslovně uvedené v těchto podmínkách:

1. a) záruční doba na dodané zboží vyplývající z obchodního zákoníku je 1 rok,

b) záruční doba na dodané zboží vyplývající z občanského zákoníku je 2 roky

2. Servisní práva vyplývající pro odběratele podle bodu c.1, přebírá na své tíži dodavatel.

V rámci záruky se zavazuje opravit nebo vyměnit jakoukoli chybnou část zařízení v důsledku chyb materiálu nebo výrobního procesu. Prodávající se zavazuje a je povinen ve lhůtě uvedené v bodě 1 písm. a) a b) zaručit servis ním dodaných strojů. Veškeré opravy v záruční a po záruční době se provádějí v sídle centrály společnosti Areatech s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno.

 Dopravní náklady vyplývající z realizace záručního i po záručního servisu (prohlídka, servisní zásah) přecházejí na kupujícího (podle bodu 8 pís. A). Záruka se nevztahuje na poškození, i neúmyslné, ztrátu, přírodní vlivy nebo jiné události, které nemají původ ve výrobě zařízení.

3. Nevhodný výběr výrobku a tím pádem skutečnost, že výrobek nevyhovuje požadavkům spotřebitele nemůže byt důvodem k reklamaci.

4. Nároky z poruch výrobku je třeba uplatnit v záruční době, jinak zaniknou. Záruční doba začíná běžet momentem převzetí výrobku odběratelem.

5. Důvody k odmítnutí plnění záruky:

a) výrobek nebyl prodán v rámci spotřebitelské smlouvy

b) výrobek byl používán v rozporu s technickou dokumentací, nebyly dodrženy pokyny týkající se instalace, provozování a údržby uvedené v návodu k použití nebo v bezpečnostních předpisech

c) nerespektování podmínek (parametrů) definovaných v uživatelské příručce

d) neodbornou instalací a manipulací

e) nevhodného umístění zařízení nebo zanedbané povinné údržby (pokud je vyžadována)

f) výrobek byl připojen do elektrické sítě, v níž napájecí napětí kolísá,, chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí, nevhodné polaritě tohoto napětí, nevhodné elektrické síti, zkratu na vstupech

g) do výrobku zasahovali nebo jej jakkoli se pozměnil jiné než oprávněné osoby

h) neodbornou dodatečnou montáží (demontáží)

i) při svévolných změnách na záručním listě nepovolanou osobou, při nevyplnění záručního listu, při ztrátě záručního listu

j) na výrobku byly porušeny ochranné prvky sloužící k zjištění neoprávněného zásahu do výrobku (plomby

a ochranné štítky apod.)

k) poškozením nebo ztrátou během přepravy zařízení kupujícím

l) porucha je způsobena znečištěním, přirozeným opotřebením

m) poškozením živelnou pohromou

n) mechanickým poškozením (nepřiměřeným zacházením, čištěním a pod.)

o) nehodou, ztrátou, odcizením, nedbalosti, nadměrného zatížení zařízení, nesprávné nebo nedostatečné údržby a nastavení nebo jiných vnějších příčin

p) Dodavatel může odmítnout provést opravu v záruční lhůtě pokud porucha byla způsobena instalací komponentů od jiných výrobců, jako je výrobce dodaného zařízení

q) poškozeným identifikačním prvkem (výrobní číslo)

r) uplynutí 24 hodinové doby na reklamaci nekompletnosti přijatého zboží

s) uplynutí doby dle bodu c 1 této přílohy

t) výrobek byl používán jiným způsobem než obvyklým pro daný typ výrobku

u) nedodržení podmínky podle bodu c. 13 záručních podmínek

 

6. Za obvyklé používání se považuje zejména pokud:

a) výrobek je používán v souladu s technickými normami platnými v České republice,

b) výrobek je používán v souladu s technickou dokumentací, dodržení podmínky (parametry) definováno v uživatelské příručce a jsou dodrženy pokyny týkající se instalace, provozování a údržby uvedené v návodu k použití nebo v bezpečnostních předpisech a je mu pravidelně vyměňovány příslušenství podléhající rychlejšímu opotřebení podle pokynů výrobce tohoto zařízení.

c) výrobek je používán způsobem, který odpovídá účelu použití zařízení podle manuálu, a danému druhu provozu

7. Neoprávněná reklamace

a) Dříve než se začne s používáním výrobku, je třeba se seznámit s přiloženým návodem k používání a nevyhnutelně se jím řídit.

b) Před uplatněním nároku na reklamaci je třeba zkontrolovat, zda vzniklá porucha není způsobena umístěním, instalací, zapojením nebo nastavením v rozporu s doporučením výrobce.

c) Pokud vznikne rozpor s kupní smlouvou způsobený informacemi z jiného zdroje, než od výrobce, tento rozpor se nepovažuje za důvod k reklamaci výrobku.


8. neopodstatněných zásah

 Pokud v případě servisního zásahu prováděného dodavatelem bude zjištěna skutečnost, že jde o poruchu, jejíž příčina je důvodem k odmítnutí plnění záruky, nebo pokud porucha vůbec nevznikla (bod 7, písm. B), je odběratel povinen uhradit dodavateli v plném rozsahu náklady spojené s neopodstatněným zásahem. Jde o náklady spojené s dopravou, testováním a manipulací dotyčného zařízení.

a) výška dopravních nákladů: za každý 1 kilometr 10 Kč bez DPH

b) výška manipulačních poplatků: za každou započatou hodinu 500 Kč, - bez DPH

9) Řešení neopravitelného výrobku nebo výrobku chybného z důvodu vad materiálu nebo výrobního procesu - v tomto případě se poskytne kupujícímu adekvátní náhrada druhově a cenově shodného zboží, která plně nahradí neopravitelný kus. Dopravní náklady v tomto případě přecházejí na dodavatele (Areatech, s.r.o).

10) Nekompletnost přijatého zboží lze reklamovat nejpozději do 24 hodin od okamžiku převzetí předmětného druhu zboží. Uplynutí této doby je důvodem k odmítnutí záruky. Proto si prosím důkladně zkontrolujte kompletnost dodaného druhu zboží.

11) Záruční podmínky má kupující vždy k dispozici při odběru objednaného zboží nebo při jeho dodání. V případě smluvního odběru má záruční podmínky k dispozici s návrhem předmětné kupní smlouvě jako příloha c. 2.

12) Podmínkou převzetí objednaného zboží nebo dodání objednaného zboží je podepsání těchto záručních podmínek, čímž kupující vyjadřuje svůj souhlas se záručními podmínkami. Svým podpisem kupující také potvrzuje fakt, že se s každým bodem předložených a jím podepsaných záručních podmínek (případně jednotlivých částí) seznámil a porozuměl jim bez pochybností, nejasností a bez žádných nesrovnalostí. Z výše uvedeného následně vyplývá, že pozdější námitky nebo nesouhlas k podepsaným

záručním podmínkám ze strany kupujícího není dodavatel povinen akceptovat.

13) V případě zakoupení zvedacích zařízení si dodavatel vyhrazuje podmínku ručení za ním dodané zboží. Touto podmínkou je výlučné použití hydraulického oleje do zvedacích zařízení dodáván výhradní společností RP-tools. Poškození zakoupeného zařízení nebo jeho nefunkčnosti způsobené nedodržením této podmínky se stává jedním s důvodů odmítnutí plnění záruky.

14) Po vyjádření souhlasu se záručními podmínkami podpisem kupujícího, není možné dodatečně upravovat, pozměňovat nebo namítat žádný bod záručních podmínek (případně jeho částí) ani jednou stranou.

15) Tento dokument (záruční podmínky) vymezující práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana si ponechá jeden originál podepsaný oběma stranami.

16) Převzetím zboží kupující bez výhrady akceptuje všechny body výše uvedených záručních podmínek, což potvrzuje svým podpisem.

 

Smluvní podmínky

01. Obecné

Následující podmínky platí pro všechny současné i budoucí smlouvy (nákup) mezi společností Areatech s.r.o. (Dále jen dodavatel) a smluvními partnery v Evropě. Dodavatel se zavazuje v rámci kupní smlouvy na prodej a dodávky výrobků a příslušenství. Další smluvní služby, musí být výslovně písemně dohodnuto jinak.

V případě porušení těchto obchodních podmínek může být kdykoliv smlouva mezi dodavatelem a smluvním partnerem vypovězena jednostranně bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody vyplývající z této smlouvy. Dodatečné podmínky smluvního partnera nebudou akceptovány.

 

02. Zakázky a objednávky

Všechny nabídky a ceny produktů jsou uváděny bez balení a dopravy. Toto ustanovení se vztahuje na všechny informace v našem ceníku s výhradou typografických chyb. V ceně propagačních materiálů a inzerátů nejsou např. pneu disky, které samozřejmě nejsou předmětem nabídky, slouží jen jako doplněk a ilustrace k jednotlivým produktům.

Potvrzením objednávky je spotřebitel závazný objednané zboží koupit. Smlouva se stává právoplatnou zasláním závazné objednávky prostřednictvím e-mailu nebo dodáním zboží a následným potvrzením přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Smlouva je tím uzavřena a podléhá řádnému a včasnému dodání objednateli. Objednatel je povinen převést peníze na účet dodavatele bez výzvy za objednané zboží do předem stanoveného termínu, kterým je 7 dnů ode dne potvrzení objednávky. Zásadní prioritou pro dodavatele je předávat objednané zboží nepoškozené!


03. Dodání

Objednatel je předem informován a délce dopravy na objednané místo. Dodací lhůtu zboží si dodavatel vyhrazuje na dva týdny vzhledem ke skutečnosti, že nakoupeného zboží je ze zahraničí. V případě prodloužení této lhůty bude objednatel včas informován e-mailem nebo telefonicky. Objednatel bere na vědomí problémy zásobování vlivem vyšší moci, změnách v zákonech a úředních předpisů, násilí, stávky nebo pro pracovní spory, které nejsou v oblasti vlivu dodavatele. V těchto případech se prodlužuje dodací lhůta o dobu na odstranění těchto problémů. I v tomto případě může být objednávky zrušena částečně nebo úplně. Náhrady na nároky škody ze strany kupujícího za pozdní doručení nebo nedodání dodávky jsou v každém případě zcela vyloučeno. V takových případech se dodavatel snaží nabídnout alternativní výrobek nebo jiná řešení. Po převzetí zboží bere kupující odpovědnost a riziko za případné škody způsobené přepravou na konečné místo. Tato odpovědnost se přenáší na kupujícího opuštěním dohodnutého místa vykládky zboží.

Zpoždění převzetí: stahování zboží kupujícím je jedním ze základních smluvních závazků. V případě neoprávněného nepřevzetí dodaného zboží, za který je odpovědný kupující si budeme účtovat 7000 Kč za služby spojené s dopravou a poskytnutých služeb. Další nároky na náhradu škody kupní smlouvy jsou vyhrazena.

Vyzvednutí zboží ze strany zákazníka je samozřejmě možný přímo u dodavatele. Jelikož se dodavateli zvýší provozní náklady (personál, vysokozdvižný vozík ...) bude kupujícímu účtován poplatek.

Dodavatel je odpovědný za škody způsobené přepravou až ke konečnému místu dodání zboží. V případě viditelného poškození dodaného zboží při jeho přebírání je třeba přepravci písemně potvrdit poškození zboží. V opačném případě dodavatel nenese odpovědnost za poškození zboží. Proto doporučujeme zboží důkladně překontrolovat při přebírání! Přepravce je povinen čekat tak dlouho dokud si zákazník zboží zcela nezkontroluje!

Pokud to není možné z hlediska nedostatku času dopravce, bude hned po zkontrolování dodatečně poslané písemné potvrzení ze strany kupujícího o přijetí nepoškozeného zboží. Jen na základě toho je možné udělat reklamaci na jakýkoliv porušený případně chybějící zboží a následně požádat o případnou náhradu škody vůči dodavateli. Při podepsání předávacího protokolu prohlašujete, že zboží jste probrali řádně, úplně a nepoškozené.

 

04.Balenie a doprava

Balení a náklady na dopravu na dodávky v Evropě nejsou zahrnuty do ceny produktů. Doprava a vykládka montážních dílů není v našem rozsahu služeb, a proto může být prováděna na úkor zákazníka. To platí i při vybalování předmětů potřebných pro instalaci.

 

05. Montáž a servis

Výrobky musí mít splněny podmínky pro dílnu. Jejich montáž musí být prováděna výhradně jen s odborně způsobilou osobou nebo jinou společností oprávněnou k montáži servisního nářadí. Pokud tato podmínka není splněna, zaniká tím záruka a s tím spojený záruční servis .Odborná montáž musí být potvrzena v montážním listě. Kopie montážního listu se zasílá na adresu dodavatele nejpozději do 7 dnů od ukončení montáže. V případě, že tyto podmínky nebyly splněny, zaniká tím záruční plnění dodavatele. Adresa dodání montážního listu: Areatech s.r.o. , Lidická 700/19, 602 00 Brno

 

  06. Vrácení zboží

Průběh vrácení: upozorněte nám prosím e-mailem o úmyslu vrátit zboží. Neposílejte nám prosím žádné zboží bez našeho předchozího odsouhlasení. Náklady spojené se zasláním zboží zpět vždy nese kupující. Prosím také berte na vědomí, že při stornování potvrzené objednávky může objednatel účtovat poplatek až do výše 25%. Převod prostředků pro účetní operace může trvat do 30 dní.

 

07. Platební podmínky

Po potvrzení objednávky dodavatelem je kupující povinen převést 50% z ceny objednávaného zboží na základě zálohové faktury. Samozřejmě zálohová faktura může být vyplacena v hotovosti v sídle společnosti. Doplacení zboží se realizuje vždy hotovostním stykem při přebírání zboží.

 

08. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele bez ohledu kde se zboží nachází.

 

09. Informace o povinnostech

 

Kupující je povinen při registraci resp. objednávce, poskytnout přesné informace. Pokud jsou údaje na objednávce jiná než údaje o kupujícím, kupující je povinen oznámit změnu ihned na emailovou adresu - rp-tools@rp-tools.cz  zejména změnu adresy, e-mailu, telefonu, bankovního účtu. Ihned po uskutečnění objednávky pošleme kupujícímu email s informacemi uvedenými při registraci. Kupující se zavazuje při objednávce, informovat nás e-mailem, pokud 24 hodin po objednávce neobdržel od nás žádný email. Zákazník se musí postarat o to, aby jeho emailová adresa byla dostupná.

10. Záruka a Zabezpečení

Areatech s.r.o. se zaručuje za dodané zboží podle vždy platných zákonných předpisů. My Vám poskytujeme dvouletou záruku od vystavení faktury. Pokud nebudou dodrženy naše všeobecné obchodní podmínky okamžitě zaniká nárok na záruku. My nejsme výrobci námi dodávaného zboží. Při nárokování si podle zákonného ručení na produkt, na požádání ihned zprostředkujeme jméno a adresu příslušného výrobce. Nebo pokud si někdo nárokuje na zákonnou záruku na produkt, na požádání ihned zprostředkujeme jméno a adresu příslušného výrobce.
My nepřebíráme žádnou nezávisle zaviněnou záruku za škody, které vzniknou uživatelům nebo třetí osoby při využívání naší internetové stránky jako takové.

 

11. Autorská práva

 Obsah webových stránek společnosti Areatech s.r.o. jsou publikovány ve World Wide Webu pro online přístup, jsou tam umístěny autorská práva a licence pro texty, grafiku, obrázky design a zdrojových kódů, pokud to není výslovně uvedeno jinak pro obch.a služ. Areatech s.r.o. Naše webové stránky obsahují obrázky podléhající autorským právům třetí osoby. Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky na našich webových stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.