Informace a podmínky o doručení


Naše společnost zajišťuje přepravu zařízení k zákazníkovi. Po vytvoření objednávky je zákazník předem kontaktován ohladom ceny a způsobu dopravy.


Dodání Předmětu prodeje


1.0 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.


1.1 Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou zboží nepřevzal.


 Doba dodání

2.0 Objednatel je předem informován a délce dopravy na objednané místo. Dodací lhůtu zboží si dodavatel vyhrazuje na dva týdny vzhledem ke skutečnosti, že nakoupeného zboží je ze zahraničí. V případě prodloužení této lhůty bude objednatel včas informován e-mailem nebo telefonicky. Objednatel bere na vědomí problémy zásobování vlivem vyšší moci, změnách v zákonech a úředních předpisů, násilí, stávky nebo pro pracovní spory, které nejsou v oblasti vlivu dodavatele. V těchto případech se prodlužuje dodací lhůta o dobu na odstranění těchto problémů. I v tomto případě může být objednávky zrušena částečně nebo úplně. Náhrady na nároky škody ze strany kupujícího za pozdní doručení nebo nedodání dodávky jsou v každém případě zcela vyloučeno. V takových případech se dodavatel snaží nabídnout alternativní výrobek nebo jiná řešení. Po převzetí zboží bere kupující odpovědnost a riziko za případné škody způsobené přepravou na konečné místo. Tato odpovědnost se přenáší na kupujícího opuštěním dohodnutého místa vykládky zboží.

Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.


Místo určení


3.0 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou zboží do Místa určení hradí Kupující částkou, která je závislá na množství zboží a tvoří součást Kupní ceny. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.


3.1 Pokud Kupující přebírá Předmět prodeje od třetí osoby provádějící jeho přepravu do Místa určení, je povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 14 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Předmětu prodeje Kupující zjistí, že Předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.